Právě přítomno

Přihlášení

19 registrovaných
12 Muž
6 Žena
0 dnes
0 včera
0 tento měsíc
 
Křest je úkon, který nemůže účinně vykonat každý, koho k tomu ustanovilo vedení pozemské církve. Musí to být člověk, který je ve spojení se Světlem. Jen takový je schopen zprostředkovávat Světlo. Této schopnosti se však nedosáhne pozemským studiem, ani církevním posvěcením nebo dosazením do úřadu. Nesouvisí vůbec s pozemskými zvyklostmi, ale je pouze darem samotného Nejvyššího.
 
 

Kdo usiluje vážně o Pravdu a čistotu, tomu také nechybí láska. Bude veden od stupně k stupni duchovně vzhůru, byť i někdy za těžkých pochybností a bojů, a lhostejno ke kterému náboženství patří, setká se konečně již zde, nebo teprve v jemnohmotném světě s duchem Kristovým. Ten ho na konec povede dále až k Otci, čímž se i vyplní slovo: „Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne.“

Nedbejte na spory církví. Veliký dárce Pravdy, Ježíš Kristus, ztělesněná Božská Láska neptal se po vyznání. Co jsou dnes vůbec náboženská vyznání? Jsou pouty volného lidského ducha, jsou zotročením Boží jiskry, sídlící ve vás. Jsou to dogmata, která usilují vtlačiti dílo Stvořitele a jeho velkou lásku do forem, vytlačených lidským rozumem.

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Jan kapitola 14

Verze Bible
Kniha
Kapitola
1
"Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2
V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3
A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4
A cestu, kam jdu, znáte."
5
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"
6
Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
7
Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli."
8
Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!"
9
Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?
10
Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
11
Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!
12
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
13
A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
14
Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
15
Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
16
a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -
17
Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
18
Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.
19
Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.
20
V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.
21
Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."
22
Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: "Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?"
23
Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24
Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.
25
Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.
26
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
27
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!
28
Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.
29
Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili.
30
Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže.
31
Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. - Vstaňte, pojďme odtud!"

Dnešní čtení

Verš na den

Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Slovo Ducha Pravdy

Vybrané články Ducha Pravdy, které vyvracejí opovážlivé bludy o Ježíši, kterými církev svedla své ovečky na pohodlnou a širokou cestu do záhuby.

Top přispěvatelé Příspěvky
P.S. 213
Pavel 19
Vladislava 1
Václav 1

Náhodné články

IMAGE Apoštolové
neděle 29. leden 2017 10:23
Apoštolové   " Zpěv  a  zvonění   proudí  z  vesmíru . Vidoucí   béře   pozorně   pero a  v  dobré  vůli  podává , co  přijímá  jeho   duch  . . . . "      ... Read More...
IMAGE Velké proroctví Sibyly královny ze Sáby
pátek 3. únor 2017 10:03
Velké proroctví Sibyly královny ze Sáby     Část: Přijde doba úpadku Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti... Read More...
IMAGE IV. 0 smyslu života
pátek 3. únor 2017 9:56
Osmero rozjímání faráře Ferdinanda Valíka (1962)  IV. 0 SMYSLU ŽIVOTA       Úvodem čtení z proroctví Ezechiele, kap. 18, verše 27-32 A když by se odvrátil bezbožný od bezbožnosti... Read More...
IMAGE Vlažní budou vyvržení
čtvrtek 2. únor 2017 9:33
  Vlažní budou vyvržení         autor článku: Pavel     Tento článek je volným pokračováním dřívějšího článku s názvem Kdo přežije probíhající očistu. V tomto... Read More...
IMAGE Za hranicami piatich zmyslov
neděle 12. únor 2017 16:33
Za hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   Úvod   Bolo by skľučujúce, keby na tomto svete existovalo len to, čo sme schopní prijímať našimi telesnými zmyslami.  Je však mnoho... Read More...
IMAGE To je mé tělo! To je má krev!
středa 15. únor 2017 9:34
To je mé tělo! To je má krev!       »KDO PŘIJÍMÁ mé slovo, přijímá mne,« pravil Syn Boží svým učedníkům, »ten opravdu jí mé tělo a pije mou krev!« Takový je smysl slov,... Read More...
IMAGE 5. Nezabiješ!
pátek 17. únor 2017 10:31
Desatero Božích přikázání: Páté přikázání.   Nezabiješ!     Udeř se v prsa, člověče a zvolej hlasitě, že nejsi vrahem! Neboť zabíjet znamená vraždit a podle tvého... Read More...