Právě přítomno

Přihlášení

 
Křest je úkon, který nemůže účinně vykonat každý, koho k tomu ustanovilo vedení pozemské církve. Musí to být člověk, který je ve spojení se Světlem. Jen takový je schopen zprostředkovávat Světlo. Této schopnosti se však nedosáhne pozemským studiem, ani církevním posvěcením nebo dosazením do úřadu. Nesouvisí vůbec s pozemskými zvyklostmi, ale je pouze darem samotného Nejvyššího.
 
 

Kdo usiluje vážně o Pravdu a čistotu, tomu také nechybí láska. Bude veden od stupně k stupni duchovně vzhůru, byť i někdy za těžkých pochybností a bojů, a lhostejno ke kterému náboženství patří, setká se konečně již zde, nebo teprve v jemnohmotném světě s duchem Kristovým. Ten ho na konec povede dále až k Otci, čímž se i vyplní slovo: „Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne.“

Nedbejte na spory církví. Veliký dárce Pravdy, Ježíš Kristus, ztělesněná Božská Láska neptal se po vyznání. Co jsou dnes vůbec náboženská vyznání? Jsou pouty volného lidského ducha, jsou zotročením Boží jiskry, sídlící ve vás. Jsou to dogmata, která usilují vtlačiti dílo Stvořitele a jeho velkou lásku do forem, vytlačených lidským rozumem.

Jan kapitola 16

Verze Bible
Kniha
Kapitola
1
To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést.
2
Budou vás vylučovat za synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.
3
To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.
4
Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina." "Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi.
5
Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě nezeptá: Kam jdeš?
6
Ale že jsem s vámi tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce.
7
Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
8
On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
9
Hřích v tom, že ve mne nevěří;
10
spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte;
11
soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
12
Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.
13
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
14
On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
15
Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
16
Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte."
17
Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli: "Co znamenají slova `zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte´ a `odcházím k Otci´?"
18
Říkali: "Co znamená ono: zanedlouho? Nevíme, o čem mluví."
19
Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat, a řekl jim: "Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl: Zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte?
20
Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost.
21
Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk.
22
I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
23
V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.
24
Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
25
To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo.
26
V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás;
27
vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.
28
Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci."
29
Jeho učedníci mu řekli: "Nyní mluvíš přímo a bez obrazů.
30
Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha."
31
Ježíš jim odpověděl: "Teď věříte?
32
Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou.
33
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

Dnešní čtení

Verš na den

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Slovo Ducha Pravdy

Vybrané články Ducha Pravdy, které vyvracejí opovážlivé bludy o Ježíši, kterými církev svedla své ovečky na pohodlnou a širokou cestu do záhuby.

Náhodné články

IMAGE Život Ježíšův na Zemi
neděle 29. leden 2017 11:16
Život Ježíšův na Zemi   Jakmile pohasla hvězda nad Betlémem, vyhasl také v lidech jásot, který je naplňoval při narození Syna Božího. Jen na krátký čas dovedlo Světlo rozzářit... Read More...
IMAGE Pilát na prahu osudu
neděle 29. leden 2017 23:13
 Pilát na prahu osudu     Vo vatikánskych archívoch v Ríme sa medzi starými rukopismi našiel úradný protokol miestodržiteľa Judska Piláta Pontského „Acta Pilati“, ktorý nám... Read More...
IMAGE Štvrté rozjímanie o Bohu
úterý 7. únor 2017 10:40
Štvrté rozjímanie o Bohu   Od farára Ferdinanda Valíka (1972)   Úvodom čítanie z Písma.  Najskôr z evanjelia Jánovho, kapitola 1, verše 1 – 5. Na počiatku bolo Slovo a to Slovo... Read More...
IMAGE Křesťanství, církev, islám
středa 22. březen 2017 10:10
  Křesťanství, církev, islám          autor článku: Pavel     Nejvyšší učení, které kdy bylo na zemi přineseno, spočívá v Kristově Slově, tedy to nezkřivené. Ne to,... Read More...
IMAGE O význame ozdobovania sa
sobota 25. únor 2017 9:40
Za hranicami piatich zmyslov   Daniel Swarovski   O význame ozdobovania sa   Keď som mal asi 16 rokov, opýtal sa môj otec, čím by som raz chcel byť. „V žiadnom prípade by som nechcel... Read More...
IMAGE Uvalte na něho všechnu vinu
neděle 12. únor 2017 21:07
Uvalte na něho všechnu vinu     TOTO často používané rčení je jedním z hlavních uklidňujících prostředků lidí, kteří se nazývají věřícími křesťany. Tento prostředek je... Read More...
IMAGE 7. Nepokradeš!
sobota 18. únor 2017 9:21
Desatero Božích přikázání: Sedmé přikázání.   Nepokradeš!     Na zloděje se pohlíží jako na jednoho z nejopovrženíhodnějších tvorů. Zlodějem jest každý, kdo jinému bere... Read More...